Samverkan – en väg mot ett effektivare elsystem

– Allt handlar om omställningen från ett fossilberoende samhälle till ett fossilfritt och vägen dit är till stor del elektrifiering. Elbehoven framåt överstiger elproduktionen och vi behöver identifiera var problemen ligger, helst innan de ens uppstått. Resultaten i vår förstudie visar på några möjliga vägar. 

 Kjell Skogsberg är senior sakkunnig på Energikontor Norr och har lett förstudien 2 möjligheter för ett effektivare elsystem, i samverkan med elkraftbranschens intresseorganisation Power Circle. Utgångspunkten var en kartläggning av Norrbottens framtida elbehov som Energikontor Norr genomförde 2022 samt den uppenbara effektbrist som visat sig runt om i hela landet. Förstudien är finansierad av Region Norrbotten. 

 – Elanvändningen i vårt län förväntas tiofaldigas inom en tjugofemårsperiod. Regionens och hela landets behov av fossilfri el ökar men produktionen hänger inte med. För att ekvationen ska gå ihop krävs innovativa lösningar.  

I förstudien har man tittat på förutsättningarna för ett scenarioverktyg som ska identifiera när och var problemen kan komma att uppstå samt hur man kan komma till rätta med överbokningar, något som leder till förseningar av elleveranserna och ett överdimensionerat system.  

13 september presenterades slutsatserna av förstudien vid en välbesökt digital konferens. Här deltog en rad aktörer inom elbranschen, elnätsbolag och representanter för myndigheter. Slutrapporten konstaterar att flertalet initiativ pågår och att många modeller redan är under utveckling. Här betonas vikten av samverkan och man lyfter fram den så kallade Luleåmodellen, där ett antal stora elförbrukare, nätbolag och andra intressenter börjat dela information med varandra för att på så sätt utnyttja kapaciteten bättre och frigöra effekt. Det har gett resultat.  

– Informationsutbyte och transparens är viktigt. Det behövs också bättre underlag och mer data till de olika modellerna, menar Kjell Skogsberg. Kapacitetskartor, där både elproducenter och elanvändare kan ansluta sig, skulle också kunna vara intressant. Men resultaten av den här förstudien är förstås inte de enda lösningarna. Jag ser ett antal spännande möjligheter att jobba vidare med inför framtiden. 

För mer information, kontakta
Projektledare Kjell Skogsberg
070-180 99 91
kjell@energikontornorr.se

Läs hela rapporten >>
Mer om förstudien 2 möjligheter för ett effektivare elsystem >>