Förstudie 2 möjligheter för ett effektivare elsystem

Slutrapport av förstudien 2 möjligheter för ett effektivare elsystem (pdf) >>

Förstudien ”2 möjligheter för ett effektivare elsystem” avslutades 31 augusti 2023. Förstudien leddes av Energikontor Norr och genomfördes i samverkan med elkraftbranschens intresseorganisation Power Circle. Förstudien finansierades av Region Norrbotten.

– Elanvändningen i Norrbotten förväntas tiofaldigas inom en 25-årsperiod och det kommer behövas många innovativa lösningar för att omställningen ska gå så smidigt som möjligt. I den här förstudien får vi möjlighet att bland annat undersöka behovet av och förutsättningarna för att bygga ett scenarioverktyg för elsystemet som visar på utmaningar gällande faktorerna ”när, var, vilken sort”. Vi ska också undersöka olika sätt att undvika problemen. En spännande och viktig förstudie som vi genomför i samverkan med elkraftbranschens intresseorganisation Power Circle, säger Kjell Skogsberg, Senior energisakkunnig på Energikontor Norr.

Norrbotten står inför en omfattande omställning av energisystemet de närmaste 20-25 åren. Det gäller inte minst uppbyggnad av ett vätgassystem, vilket kommer bli intimt sammankopplat med elsystemet. Elanvändningen och eleffektbehovet förväntas öka drastiskt vilket kommer påverka både behovet av elproduktion, elöverföringskapacitet samt behovet av flexibilitet, både på användarsidan och vad gäller eltillförsel. För att klara omställningen på ett bra sätt kommer det att behövas ett proaktivt arbetssätt.

I den aktuella förstudien började vi undersöka behovet av och förutsättningarna för att bygga ett scenarioverktyg för elsystemet vilket var tänkt att användas för att identifiera framtida problem (när, var, vilken sort), samt att undersöka olika sätt att undvika problemen. Målet för denna del av förstudien var att ta fram ett beslutsunderlag för om, och i så fall ett förslag hur, arbetet bör gå vidare. En möjlighet är att skapa ett användarvänligt gränssnitt som tydliggör för nya konsumenter var i nätet det är möjligt att ansluta, såsom gjorts exempelvis i Storbritannien. Målgrupp för denna del är, brett, aktörer som på olika sätt påverkar elsystemet. En tydligare målgruppsanalys gjordes som en del av behovsanalysen av ett scenarioverktyg.

Förstudiens andra del handlade om att undersöka hur stort problemet med effektöverbokningar är. Att undvika effektöverbokningar bör vara en av de lägst hängande frukterna i att adressera kapacitetsbrist, innan eller åtminstone samtidigt som olika flexibilitetslösningar utvecklas. Denna del baserades på tidigare effektbokningar och utfallet av faktiska effektbehovet. Arbetet syftade till att förstå om problemet är generellt eller inte, om det framförallt är kopplat till vissa kundgrupper, samt hur stort det är. Planen är att i ett kommande projekt undersöka och utvärdera möjliga vägar att minska överbokningarna. Målgrupp för denna del av förstudien var primärt elnätbolagen och sekundärt de kundgrupper som eventuellt överbokar.

Kontakt:
Kjell Skogsberg
Senior energisakkunnig
070-180 99 91
kjell@energikontornorr.se

Finansiär: