Strategiskt energi- och klimatarbete

Borgmästaravtalet

För att kunna utföra ett strategiskt och verkningsfullt arbete med energi- och klimatfrågor gäller det att veta nuläget, sätta upp tydliga mål, ta fram bra åtgärder som styr mot dessa samt genomföra och följa upp åtgärderna. Många företag, kommuner, länsstyrelser arbetar redan strategiskt med miljöfrågorna.

Borgmästaravtalet (Covenant of Mayors, CoM) är ett verktyg för de kommuner som har bestämt sig för att ta klimatutmaningen på allvar och ställa om till ett mer hållbart samhälle, genom att minska sina koldioxidutsläpp och bli mer energi- och resurseffektiva. Genom att ansluta sig till Borgmästaravtalet får kommuner hjälp och stöd med att på ett strategiskt sätt planera och följa upp energi- och klimatarbetet.

Vi på Energikontor Norr samordnar och är ett tekniskt och strategiskt stöd till de kommuner som vill ansluta sig eller redan har anslutit sig till Borgmästaravtalet. Detta efter att Region Norrbotten 2014, som första region i Sverige, utnämndes till regional koordinator för Borgmästaravtalet. Vi ser även över våra möjligheter att även hjälpa de kommuner som inte skrivit på Borgmästaravtalet med stöd i det strategiska energi- och klimatarbetet.

I Sverige är det ca 50 kommuner som skrivit på Borgmästaravtalet. I Norrbotten och i Västerbotten är det åtta kommuner som skrivit på och har lämnat in sina åtgärdsplaner för hållbarenergianvändning till EU-kommissionen. Piteå, Jokkmokk, Övertorneå, Arjeplog, Älvsbyn i Norrbotten samt Umeå, Lycksele, Skellefteå i Västerbotten. Kiruna, Boden och Luleå har skrivit på men ännu inte lämnat in sina hållbara energiplaner.

”Nya” Borgmästaravtalet (utsläppsminskning + anpassning)
I oktober 2015 lanserades en ny omgång av Borgmästaravtalet, som tar sikte på år 2030 och innefattar både utsläppsminskning och klimatanpassning. I korthet är det följande åtaganden som gäller om man skriver under:

  • Minska utsläppen av koldioxid/växthusgas med minst 40 procent till 2030.
  • Öka resiliensen mot klimatförändringar (klimatanpassa).
  • Skicka in en energi- och klimatstrategi inom två år efter underskriften. Strategin ska innehålla anpassningsåtgärder.
  • Utsläppsminskningsdelen i strategin ska bygga på en analys av energianvändning och växthusgasutsläpp för det valda referensåret. Klimatanpassningsdelen ska bygga på en klimatrisk- och sårbarhetsanalys.
  • Uppföljande rapportering ska ske med två års mellanrum. Vid dessa tillfällen kan man meddela eventuella omprioriteringar i sina strategier.

sv_logo_com_2016_vertical_web

Är din kommun intresserad av att veta mer om Borgmästaravtalet? Kanske funderar ni på att skriva under? Kontakta gärna Kjell Skogsberg så hjälper han er med era funderingar. Vill ni sen ta steget längre träffar vi er gärna för att diskutera vidare. Kjell nås på kjell@energikontornorr.se samt 070-18 099 91.

Regionala energi- och klimatstrategier

Länsstyrelserna har fått uppdraget av regeringen att ta fram regionala strategier för energi- och klimatfrågorna i länet. Strategierna är ett viktigt led i den nationella energi- och klimatpolitiken för att kunna realisera målen på den lokala och regionala nivån.

Syftet med strategierna är att minska klimatförändringarna, öka andelen förnybar energi samt främja energieffektivisering och ett effektivare transportsystem. Strategierna utformas i samverkan med andra regionala och lokala aktörer.

Norrbotten
Norrbottens senaste energi- och klimatstrategi togs fram i en samverkansgrupp där Region Norrbotten, Kommunförbundet Norrbotten, Luleå tekniska universitet, Energikontor Norr, Trafikverket, Skogsstyrelsen och Företagarna i Norrbotten ingick. Strategin antogs 2016. Åtgärdsprogram som beskriver hur strategins mål ska uppnås löper på tre år i taget. Ett nytt åtgärdsprogram kommer arbetas fram i olika arbetsgrupper och via remisser till regionala aktörer. Det är inte bestämt när detta arbete kommer vara klart.

Västerbotten
I Västerbotten bedrivs arbetet med den regionala strategin inom ramen för Klimatsmart Västerbotten. Ett 40-tal organisationer formulerade 2010 en gemensam vision och strategiska prioriteringar, där deltagande organisationer inom sina ansvarsområden verkar för att begränsa klimatpåverkan och bidra till att klimatanpassa samhället.

Kommunala energi- och klimatstrategier

Enligt lagen om kommunal energiplanering ska det i varje kommun finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi i kommunen. I planen ska även finnas en analys av vilken inverkan den i planen upptagna verksamheten har på miljön, hälsan och hushållningen med mark och vatten och andra resurser.

Idag blir det allt vanligare att kommuner slår ihop energiplanen med klimatstrategin då dessa båda dokument har många gemensamma nämnare. För kommuner som skriver på Borgmästaravtalet är det möjligt att inkludera dessa i den rapporteringen.