Strategiskt energi- och klimatarbete

Borgmästaravtalet

Energikontor Norr stöttar kommunernas både strategiska och implementerande energi- och klimatarbete på flera sätt. Det implementerande arbetet görs framförallt i olika projekt och uppdrag. Stödet till det strategiska arbetet görs både inom projekt och genom ett uppdrag från Region Norrbotten.

Uppdraget att stötta kommunernas strategiska energi- och klimatarbete omfattas av olika statistiktjänster, arbete med olika fokusområden som tagits fram i dialog med kommunerna, samt stöd för implementering av ett strategiskt arbetssätt. En av metoderna för att jobba strategiskt med energi och klimat är Borgmästaravtalet, The Covenant of Mayors. Borgmästaravtalet är ett avtal som kommuner kan skriva på och som innebär att de åtar sig att jobba strategiskt med dessa frågor för att minst nå EU:s utsläppsminskningsmål.

EU-kommissionen lanserade Borgmästaravtalet 2008 och det är världens största organisation för städer och regioner som vill ta klimatutmaningen på allvar och ställa om till ett mer hållbart samhälle. Avtalet omfattar numera även klimatanpassning och kommer inom kort inkludera även energifattigdom. Genom att ansluta sig till avtalet får kommuner hjälp och stöd att på ett strategiskt sätt planera och följa upp energi- och klimatarbetet.

Region Norrbotten har sedan 2014, som första region i landet, varit regional koordinator för Borgmästaravtalet. Det innebär i korthet att informera om avtalet och stötta kommuner som har eller vill skriva på avtalet. Energikontor Norr är på Regionens uppdrag utförare av koordinatoruppdraget. I Sverige är det cirka 70 kommuner som skrivit på Borgmästaravtalet och i Norrbotten har åtta kommuner skrivit på.

”Nya” Borgmästaravtalet (utsläppsminskning + anpassning)
I oktober 2015 lanserades en ny omgång av Borgmästaravtalet, som tar sikte på år 2030 och innefattar både utsläppsminskning och klimatanpassning. I korthet är det följande åtaganden som gäller om man skriver under:

  • Minska utsläppen av koldioxid/växthusgas med minst 40 procent till 2030.
  • Öka resiliensen mot klimatförändringar (klimatanpassa).
  • Skicka in en energi- och klimatstrategi inom två år efter underskriften. Strategin ska innehålla anpassningsåtgärder.
  • Utsläppsminskningsdelen i strategin ska bygga på en analys av energianvändning och växthusgasutsläpp för det valda referensåret. Klimatanpassningsdelen ska bygga på en klimatrisk- och sårbarhetsanalys.
  • Uppföljande rapportering ska ske med två års mellanrum. Vid dessa tillfällen kan man meddela eventuella omprioriteringar i sina strategier.

sv_logo_com_2016_vertical_web

Är din kommun intresserad av att veta mer om Borgmästaravtalet? Kanske funderar ni på att skriva under? Kontakta gärna Isabella Katsimenis så hjälper hon er med era funderingar. Vill ni sen ta steget längre träffar vi er gärna för att diskutera vidare. Isabella nås på isabella@energikontornorr.se 070-183 55 26.

Regionala energi- och klimatstrategier

Länsstyrelserna har fått uppdraget av regeringen att ta fram regionala strategier för energi- och klimatfrågorna i länet. Strategierna är ett viktigt led i den nationella energi- och klimatpolitiken för att kunna realisera målen på den lokala och regionala nivån.

Syftet med strategierna är att minska klimatförändringarna, öka andelen förnybar energi samt främja energieffektivisering och ett effektivare transportsystem. Strategierna utformas i samverkan med andra regionala och lokala aktörer.

Norrbotten
Norrbottens senaste energi- och klimatstrategi togs fram i en samverkansgrupp där Region Norrbotten, Kommunförbundet Norrbotten, Luleå tekniska universitet, Energikontor Norr, Trafikverket, Skogsstyrelsen och Företagarna i Norrbotten ingick. Strategin antogs 2016. Åtgärdsprogram som beskriver hur strategins mål ska uppnås löper på tre år i taget. Ett nytt åtgärdsprogram kommer arbetas fram i olika arbetsgrupper och via remisser till regionala aktörer. Det är inte bestämt när detta arbete kommer vara klart.

Västerbotten
I Västerbotten bedrivs arbetet med den regionala strategin inom ramen för Klimatsmart Västerbotten. Ett 40-tal organisationer formulerade 2010 en gemensam vision och strategiska prioriteringar, där deltagande organisationer inom sina ansvarsområden verkar för att begränsa klimatpåverkan och bidra till att klimatanpassa samhället.

Kommunala energi- och klimatstrategier

Enligt lagen om kommunal energiplanering ska det i varje kommun finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi i kommunen. I planen ska även finnas en analys av vilken inverkan den i planen upptagna verksamheten har på miljön, hälsan och hushållningen med mark och vatten och andra resurser.

Idag blir det allt vanligare att kommuner slår ihop energiplanen med klimatstrategin då dessa båda dokument har många gemensamma nämnare. För kommuner som skriver på Borgmästaravtalet är det möjligt att inkludera dessa i den rapporteringen.