Konkurrenskraft 2030

I projektet Konkurrenskraft 2030 ska Energikontor Norr tillsammans med samverkansparter hjälpa mindre företag att stärka sin konkurrenskraft genom att arbeta strategiskt med energi-, klimat- och hållbarhetsfrågor. Vi hjälper företagen att ta de första stegen till hållbarhet så att de sedan kan fortsätta på egen hand eller ta hjälp av konsulter. Projektet startade 2019 och ska pågå under tre års tid. Det innehåller olika aktiviteter för utveckling av kompetens och arbetssätt om hållbar utveckling (ekologisk, social och ekonomisk) hos företag med upp till 50 anställda.

Målen för Konkurrenskraft 2030 är att utveckla och befästa en metod för affärsstrategisk dialog med hållbarhetsfokus samt ta fram åtgärdsförslag för minskad energianvändning och klimatpåverkan hos små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten. Rekryteringen av deltagande företag har nu inletts och vi kommer inledningsvis fokusera på att göra en hållbarhetsanalys av dessa företag.

Kraven på att företag ska agera hållbart har ökat under de senaste åren. Samhället, beställare, kunder och anställda förväntar sig alla att företag tar ett ansvar för människa och miljö. Det finns många bevis för att hållbart företagande är lönsamt, men de mindre företagen har svårare att hinna med. Konkurrenskraft 2030 har formats ur denna utgångspunkt som kommer från dialog med små och medelstora företag samt näringslivsfrämjande organisationer i regionen. Samsynen kring hållbarhetsfrågornas betydelse för företagens konkurrenskraft är stor, liksom samsynen om att det är hos de mindre företagen med upp till 50 anställda som behovet av stöd i hållbarhetsarbetet är störst.

I samverkan med Almi Företagspartner Nord, Luleå tekniska universitet – Entreprenörskap och innovation, Redovisning och styrning samt Företagarna Norrbotten kommer Energikontor Norr med sakkunniga inom bland annat affärsutveckling, energi och hållbarhet fokusera projektet på en nära dialog med målgruppen där målet är att få deltagande företag att ta ett eller några steg framåt i hållbarhetsarbetet. Medfinansiärer för projektet är Europeiska regionala utvecklingsfonden, Energimyndigheten, Region Norrbotten, Sparbanken Nord, Almi och Energikontor Norr.

 

Kontakt
Sofia Sjödin
sofia@energikontornorr.se
070-100 08 82