Konkurrenskraft 2030

I projektet Konkurrenskraft 2030 ska Energikontor Norr tillsammans med samverkansparter hjälpa företag att stärka sin konkurrenskraft genom att arbeta strategiskt med energi-, klimat- och hållbarhetsfrågor. Projektet kommer att med start 2019 pågå under tre års tid och innehålla olika aktiviteter där vi utvecklar kompetens och arbetssätt om hållbar utveckling (ekologisk, social och ekonomisk) hos mindre små och medelstora företag. Projektet kommer att stödja, utveckla och stärka konkurrenskraften hos dessa företag genom att minska deras energianvändning och klimatpåverkan.

Målen för Konkurrenskraft 2030 är att utveckla och befästa en metod för affärsstrategisk dialog med hållbarhetsfokus samt ta fram åtgärdsförslag och åtgärder för minskad energianvändning och klimatpåverkan hos små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten.

Kraven på att företag ska agera hållbart har ökat från alla håll under de senaste åren. Samhället, beställare, kunder och anställda förväntar sig alla att företag tar ett ansvar för människa och miljö. Det finns många bevis för att hållbart företagande är lönsamt, men de mindre företagen har svårare att hinna med. Konkurrenskraft 2030 har formats ur denna utgångspunkt som kommer från dialog med små och medelstora företag samt näringslivsfrämjande organisationer i regionen. Samsynen kring hållbarhetsfrågornas betydelse för företagens konkurrenskraft är stor, liksom samsynen om att det är hos de mindre företagen med upp till 50 anställda som behovet av stöd i hållbarhetsarbetet är störst.

I samverkan med Almi Företagspartner Nord, Luleå tekniska universitet – Entreprenörskap och innovation, Redovisning och styrning samt Företagarna Norrbotten kommer Energikontor Norr med sakkunniga inom bland annat affärsutveckling, energi och hållbarhet fokusera projektet på en nära dialog med målgruppen. Medfinansiärer för projektet är Europeiska regionala utvecklingsfonden, Energimyndigheten, Region Norrbotten, Sparbanken Nord och Almi.


Projektledare

Tord Pettersson
tord@energikontornorr.se
070-556 29 21

 

ARBETSMATERIAL: Kort med globala hållbarhetsmålenINFOMATERIAL: De globala hållbarhetsmålen
Sidansvarig

Denna sida är senast uppdaterad: 19 juni, 2019