Fokus på samverkande win-win för en hållbar fastighetsanvändning

Den 1 augusti 2016 startar Energikontor Norrs samverkansprojekt LEK3 – Hållbar fastighetsanvändning genom samverkan. Huvudtanken i projektet är att åstadkomma en effektivare energianvändning i ett antal byggnader genom samverkan mellan fastighetsägare, driftspersonal, förvaltare, brukare/hyresgäster och energibolag knutna till respektive byggnad.

Samverkansgrupperna i projektet ska sätta gemensamma mål för fastigheternas energianvändning och klimatpåverkan. De ska även ta fram modeller byggda på de samverkande parternas incitament för energibesparingar och möjligheter att påverka.

Projektnamnet LEK3 är ett resultat från den föregående förstudien och står för långsiktighet, energiansvar och kunskap/kompetens/kreativitet, vilka alla identifierades som mycket viktiga faktorer för att lyckas med ett energieffektiviseringsarbete som engagerar och involverar alla berörda i en byggnad.

Inom projektet kommer olika energieffektiviseringsåtgärder att realiseras. Projektets stora bidrag förväntas dock vara de kunskaper och erfarenheter kring energieffektivisering i byggnader genom samverkan som under projekttiden kommer att spridas till andra aktörer i regionen.

Huvuddeltagare i projektet är privata och offentliga fastighetsägare och energibolag i Norsjö, Umeå, Åsele, Boden, Luleå och Piteå. Förutom dessa är också Fastighetsägarna MittNord, Hyresgästföreningen, Landstinget i Norrbotten och Landstinget i Västerbotten med i projektet. Projektet pågår i tre år och dess totala budget är 9,3 miljoner kronor.