Kartläggning – Norrbottens framtida elbehov

 Syftet med det här arbetet har varit att uppskatta hur elbehovet i Norrbotten kan komma att öka de kommande 20 – 25 åren. Rapporten är i huvudsak grundad på samtal med de företag vi fått kännedom om som planerar att öka sitt elbehov markant. Baserat på de uppgifter vi har samlat in, i kombination med en del egna antaganden, så ser elbehovet i Norrbotten ut att öka från nuvarande nivå på drygt 8 TWh (2019) till ca 107 TWh år 2050. Om alla dessa industriplaner och alla elbehov kommer att förverkligas vet vi först om 25 år eller så. 

Det är en väldigt stor ökning, framför allt med hänseende till att elproduktion uppskattas till ”endast” cirka 30 TWh när vi närmar oss 2030. Slutsatsen blir således att om alla de tänkta planerna ska kunna realiseras måste eltillförseln öka mycket, antingen genom att det byggs mycket mer elproduktion och, eller, genom import av avsevärda mängder el. Då en stor del av det uppskattade elbehovet är kopplat till vätgasproduktion är ytterligare ett alternativ att vätgas istället produceras utanför länet och fraktas hit på något sätt. 

Vid en första anblick och ur ett tekniskt perspektiv ser det ut att finnas en stor potential för både ny elproduktion i och import till länet. I rapporten finns en del uppgifter och uppskattningar av dessa potentialer. Dock har omfattningen av det här arbetet inte tillåtit några djupare undersökningar av sannolikheterna för dessa alternativ. Rapportförfattarna hänvisar till fortsatta arbeten för att visa vad som är möjligt och vilka kostnader det skulle vara förknippat med. 

Parallellt med företagens planer behöver samhället strukturerat ta tag i denna enorma utmaning som kommer vara högaktuell under kommande decennier. Utsläppen av växthusgaser måste minska radikalt om vi ska klara åtagandena i Parisavtalet, och förutsättningarna för att nå det målet vilar till stor del på övergången till ett elektrifierat och biobaserat samhälle. Även vätgas kommer vara en viktig del framöver, men produktion av förnybar vätgas bygger till stor del på att det finns förnybar el. 

Utifrån de mycket begränsade efterforskningar som gjorts i arbetet med denna rapport kan vi inte se att det idag är någon aktör som tar helhetsansvaret för den energiomställning Norrbotten står inför. Alternativet till att ta ansvar för och strukturera arbetet är att se vad som händer. Det senare alternativet har sällan visat sig vara en framgångsfaktor när organisationer, samhällen och nationer står inför stora utmaningar. 

Norrbottens_framtida_elbehov_Energikontor_Norr_220518

Rapporten finns även på Utveckla Norrbottens webb tillsammans med annan information kopplat till elförsörjningen. Läs mer här: https://utvecklanorrbotten.se/vara-insatser/samhallsplanering/elnatsanalys/