Soliga lantbruk i norr

Genomförda och kommande projektinsatser

Under våren 2020 genomfördes en seminarieserie riktade till aktiva lantbrukare i Västerbotten och Norrbotten. Seminarierna handlade om att öka kunskapen om sol-el, vad gäller produktion, ekonomi och upphandling, vilket följdes upp under sensommaren-hösten med en pilotupphandling för Agro Park I Öjebyn. Under hösten påbörjades en gemensam upphandling för 12 lantbruk i Västerbotten och Norrbotten (6 i respektive län).

Seminarieserie

Under ”solturné” ordnades seminarier på Grans Naturbruksgymnasium i Öjebyn, Folkets Hus i Övertorneå, Tree Hotel I Harads, Medlefors Kursgård i Skellefteå,  Nolia Mäss & Kongress i Umeå och Hotell Lappland i Lycksele. Seminarieserien avslutades med ett digitalt seminarium.

Pilotupphandling Agro Park
Under sensommaren-hösten genomfördes en pilotupphandling av solcellsanläggning för Agro Park i Öjebyn, där Hushållningssällskapet Norrbotten Västerbotten bedriver försöks- och utvecklingsverksamhet. Installationen av solcellsanläggningen genomfördes under oktober 2020. Anbudsförfrågan för pilotupphandlingen gick ut till ett dussintal potentiella solcellsleverantörer lokalt, regionalt och nationellt. I samband med att seminarieserien genomfördes, våren 2020, redovisades en kostnadsnivå för solceller på drygt 11 000 kr per installerad kW för en anläggning på ca 50 kW. Anläggningen på Agro Park är i samma storlek 49,5 kW och med pilotupphandlingen uppnåddes 9 353 kr per installerad kW.

Webbinarie i samband med mässa
I samband med den årligt återkommande Lantbruksmässan i Öjebyn, som i år genomfördes som en digital mässa 26-27 augusti, anordnade “Soliga lantbruk i norr” ett webbinarie med fokus på den planerade solel-anläggningen på Agro Park och resultatet från den genomförda upphandlingen samt en presentation om Bleka Gård i Jämtland, som gjorde sin första solcellsinvesteringar redan 2012.

Webbpresentation av batterilagring för solel och elnät 
Under hösten har tre civilingenjörsstudenter vid Luleå tekniska universitet i samverkan med projekt “Soliga lantbruk i norr” och nätbolagen undersökt förutsättningarna för produktion och lagring av solel hos lantbruken i Norrbotten och Västerbotten. Den 14 januari 2021 presenterades resultatet, se länk. 

Webb-/bankseminarium 
Projektet anordnade ett särskilt webbseminarium den 19 januari 2021 på temat “Ny kunskap och finansieringsmöjligheter av sol-el” för personal på bankerna, som framförallt jobbar med lantbruks- och skogskunder i Norrbotten och Västerbotten, se länk.

Första gemensamma upphandlingen
En gemensam upphandling för 12 lantbruk påbörjades under oktober 2020. I nära samverkan med lantbruken gjordes objektbeskrivningar och anbudsunderlag för varje enskild anläggning och med detta som underlag genomfördes gemensamma upphandlingen fr o m början av oktober och med sista anbudsdag 27 november, 2020. Anbudsförfrågningarna skickades ut till 19 solel-leverantörer med verksamheter lokalt, regionalt och nationellt.  86 anbud inkom från 13 olika leverantörer. Det lägsta anbudet motsvarande storlek för anläggning på 49 kW blev denna gång 6 729 kr per installerad kW, vilket är 28 procent lägre i pris i jämförelse med pilotupphandlingen för Agro Park. 

En ny upphandlingsomgång!
Nu planerar projekt “Soliga lantbruk i norr” för att göra en ny gemensam upphandling under våren 2021 och förhoppningsvis ska då informationen om stöd till förnyelsebar energi som solcellsstöd och investeringsstöd bättre klargjorts.

Om Soliga Lantbruk

Projektet Soliga lantbruk i norr ska öka kunskaperna om produktion och lagring av solel hos lantbruk i Norrbotten och Västerbotten. Projektägare LRF arbetar i samverkan med Energikontor Norr, RISE ETC, Ludvig & Co och Hushållningssällskapet. Tillsammans ska projektet anordna aktiviteter kring kunskapshöjning, upphandling, installation samt uppföljning av solelanläggningar.

Syftet med projektet är att höja lantbrukarnas kunskap kring solel och lagring för att på så sätt öka andelen solel och självförsörjningsgraden hos lantbruk i norra Sverige. Under projektperioden ska projektgruppen hjälpa lantbruken med beställningar av solelanläggningar genom kunskapshöjning och gemensamma upphandlingar.

Efter projektet förväntas den information och det upphandlingsunderlag som tagits fram, samt de erfarenheter som de första beställarna gör, leda till att ytterligare lantbruk installerar solel. Genom projektets aktiviteter ska länets potential för solel bättre tillvaratas och förutsättningar för en långsiktigt hållbar energiförsörjning säkerställas. Under våren 2020 genomfördes en seminarieturné till tre orter i Norrbotten, tre i Västerbotten och ett webbinarie för de som inte kunnat komma till någon av träffarna. Material från seminarierna hittar du i högerspalten.

Projektet riktar sig till aktiva lantbruk och med det menar vi att det bedrivs verksamheter som producerar, föder upp eller odlar jordbruks- och trädgårdsprodukter, vilket inkluderar spannmål, mjölkning, djuruppfödning och djurhållning för animalieproduktion eller annan produktion. Att bara äga en lantbruksfastighet räknas alltså inte.

Finansiärer av projektet är Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LRF, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Länsstyrelsen i Norrbotten, Länsstyrelsen i Västerbotten, Längmanska företagarfonden samt Grönt utvecklingscentrum.

Kontaktpersoner:

Kjell Skogsberg, Energikontor Norr
kjell@energikontornorr.se
070-180 99 91

Håkan Stenmark, LRF
hakan.stenmark@outlook.com
070-600 93 34