Soliga lantbruk i norr

Om projektet

Projektet Soliga lantbruk i norr pågick från september 2019 fram till juni 2022. Det syftade till att höja lantbrukarnas kunskaper om solel och lagring av el, för att på så sätt öka andelen solel och självförsörjningsgraden hos lantbruk i norra Sverige.

Projektet riktade sig till aktiva lantbruk definierat som att det bedrevs verksamheter som producerade, födde upp eller odlade jordbruks- och trädgårdsprodukter, vilket inkluderade spannmål, mjölkning, djuruppfödning och djurhållning för animalieproduktion eller annan produktion. Att bara äga en lantbruksfastighet räknades alltså inte.

Efter en inledande fas där kunskapshöjande material och ett underlag för upphandling av solelanläggningar togs fram ägnades våren 2020 åt ett sex seminarier i Norrbotten och Västerbotten, tre i vardera län och som avslutades med ett webinarium. Under sensommaren 2020 testades upphandlingsunderlaget via en pilotupphandling för AgroPark genomförd av Hushållningssällskapet Norrbotten Västerbotten och med stöd av projektet. Efter några mindre justeringar av upphandlingsunderlaget har projektet genomfört fyra gemensamma upphandlingar, för totalt 58 lantbruk/gårdar, som gav 174 inkomna anbud från 13 olika lokala, regionala och nationella solelleverantörer. Under projektet har det även genomförts åtta andra seminarier, webinarier och möten, exempelvis om solel för banker, solel och batterilagring, solcellsparker för energibolag och elnätanslutning för elnätbolag.

Resultat och jämförelser efter genomförda upphandlingar

Nedanstående figur visar specifika anläggningskostnaden (totalt) beroende på anläggningarnas storlek, dels för de nationella sammanställningar som årligen görs i Sverige och ett antal andra länder (IEA PVPS), dels för upphandlingarna som gjordes med stöd av projektet.

 

Solcellsparker

Under projektets sista år inkluderades även solcellsparker i arbetet. Det arbetet inleddes med en inledande kunskapshöjning för intresserade lantbrukare. Därefter stöttade projektet de markägare som ville gå vidare i processen med framtagandet av information om förutsättningarna för en solcellspark på deras mark.

Material från projektet

Vi vill gärna dela med oss av det material vi tagit fram i projektet, samt tipsa om några bra länkar.

Material från seminarierna

Sammanfattning Upphandling av solcellsanläggning

  • Gör en förstudie, t.ex. med hjälp av projektets checklista
  • Hör med banken om finansiering
  • Gör en objektsbeskrivning av den tänkta anläggningen, t.ex. med hjälp av projektets förfrågningsunderlag och anbudssammanfattning
  • Skicka dessa till flera leverantörer och begär in anbud
  • Utvärdera inkomna anbud och kolla upp referenser för intressanta leverantörer, kontakta anbudsgivare vid oklarheter
  • Utse anbudsvinnare och upprätta entreprenadavtal, t.ex. med hjälp av projektets entreprenadavtal
  • Var noggrann i samband med överlämning av anläggningen, utbildning och dokumentation.
  • Låt tredje part besiktiga anläggningen.

Material för den som vill skaffa en solelanläggning för egenanvändning

Övrigt material

Sensommaren/hösten 2021 arrangerades Solsafari digitalt och aktörer i Västerbotten och Norrbotten bidrog med flera fina kortfilmer vilka kan ses här

Till sist

Projektet finansierades av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Lantbrukarnas Riksförbund, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Länsstyrelsen i Norrbotten, Länsstyrelsen i Västerbotten, Längmanska företagarfonden samt Projekt Gröna Näringar i Piteå.

Kontaktpersoner:

Kjell Skogsberg, Energikontor Norr, kjell@energikontornorr.se, 070-180 99 91

Maria Lindström, LRF, maria.lindstrom@lrf.se, 010-18 44 419

Annika Häggmark, LRF,  annika.haggmark@lrf.se, 010-184 41 81