Soliga lantbruk i norr

Nytt!
Välkommen på slutseminarium för Projekt Soliga lantbruk i norr 10 maj

Genomförda och kommande projektinsatser

Projektet inleddes under hösten 2019 och under våren 2020 genomfördes en seminarieserie riktade till aktiva lantbrukare i Västerbotten och Norrbotten. Seminarierna handlade om att öka kunskapen om sol-el, vad gäller produktion, ekonomi och upphandling. Insatserna har sedan följts upp av åtskilliga aktiviteter under 2020 och 2021 med bl.a. en pilotupphandling för Agro Park I Öjebyn, två gemensamma upphandlingar för 30 lantbruk i Västerbotten och Norrbotten.

Seminarieserie 2020
Under ”solturné” ordnades seminarier på Grans Naturbruksgymnasium i Öjebyn, Folkets Hus i Övertorneå, Tree Hotel I Harads, Medlefors Kursgård i Skellefteå, Nolia Mäss & Kongress i Umeå och Hotell Lappland i Lycksele. Seminarieserien avslutades med ett digitalt seminarium. Sammantaget deltog drygt 150 personer i seminarieserien trots pandemins utbredning under våren 2020.

Webbinarie i samband med lantbruksmässan 2020
I samband med den årligt återkommande Lantbruksmässan i Öjebyn, genomfördes en digital mässa 26-27 augusti, anordnade “Soliga lantbruk i norr” ett webbinarie med fokus på den planerade solel-anläggningen på Agro Park och resultatet från den genomförda upphandlingen samt en presentation om Bleka Gård i Jämtland, som gjorde sin första solcellsinvesteringar redan 2012.

Pilotupphandling Agro Park 2020
Under hösten 2020 genomfördes en pilotupphandling av solcellsanläggning för Agro Park i Öjebyn, där Hushållningssällskapet Norrbotten Västerbotten bedriver försöks- och utvecklingsverksamhet. Installationen av solcellsanläggningen genomfördes under oktober 2020 och med slutbesiktningen 30/3, 2021. Anbudsförfrågan för pilotupphandlingen gick ut till ett dussintal potentiella solcellsleverantörer lokalt, regionalt och nationellt. När seminarieserien genomfördes, våren 2020, redovisades en kostnadsnivå för solceller på drygt 11 000 kr per installerad kW för en anläggning på ca 50 kW. Anläggningen på Agro Park är i samma storlek 49,5 kW och med den genomförda pilotupphandlingen uppnåddes   9 353 kr per installerad kW.

Första gemensamma upphandlingen 2020
Den första gemensamma upphandlingen för 12 lantbruk (6 i vardera län) påbörjades under oktober 2020. I nära samverkan med lantbruken gjordes objektbeskrivningar och anbudsunderlag för varje enskild anläggning och med detta som underlag genomfördes gemensamma upphandlingen fr o m början av oktober och med sista anbudsdag 27 november, 2020. Anbudsförfrågningarna skickades ut till 19 solel-leverantörer med verksamheter lokalt, regionalt och nationellt. 86 anbud inkom från 13 olika leverantörer.  Det lägsta anbudet motsvarande storlek för anläggning på 49 kW blev denna gång 6 729 kr per installerad kW, vilket är 28 procent lägre i pris i jämförelse med pilotupphandlingen för Agro Park.

Webbpresentation av batterilagring för solel och elnät 2020 – 2021
Med hjälp av tre civilingenjörsstudenter vid Luleå tekniska universitet och i samverkan med projekt “Soliga lantbruk i norr” och nätbolagen undersöktes förutsättningarna för produktion och lagring av solel hos lantbruken i Norrbotten och Västerbotten. Den 14 januari 2021 presenterades resultatet, se länk.

Webb-/bankseminarium 2021
Projektet anordnade ett särskilt webbseminarium den 19 januari 2021 på temat “Ny kunskap och finansieringsmöjligheter av sol-el” för personal på bankerna, som framförallt jobbar med lantbruks- och skogskunder i Norrbotten och Västerbotten

Den 2:a gemensamma upphandlingen 2021
Projektet genomförde sin 2:a gemensamma upphandling för 18 lantbruk (12 i Västerbotten och 6 i Norrbotten) under våren 2021 och med sista anbudsdag 27 maj. 66 anbud inkom från 10 olika leverantörer. Även denna gång uppnåddes 25 – 30% lägre priser i jämförelse med vad som presenterades vid seminarierna under våren 2020.

Webbinarium med fokus på solcells-parker 15/9 2021
Projektet anordnade ett webinarium med fokus på solcellsparker 15/9. Föreläsare från Solkompaniet hade engagerats i ett lärorikt webinarium, som handlade om hur en solelpark är uppbyggd och fungerar, vilka förutsättningar som krävs för att en solelpark ska bli en bra investering, vilka regelverk som gäller och hur en solelpark kan kombineras med odling och djurhållning. Ett 20-tal lantbrukare, kommunala energirådgivare och konsulter från Norrbotten och Västerbotten deltog.

3:e gemensamma upphandlingen nov-dec 2021
Den 3:e gemensamma upphandlingen genomfördes 1/11 – 15/12, 2021 och där deltog 20 lantbruk/gårdar (12 från Västerbotten och 8 från Norrbotten). Anbudsförfrågningar skickades ut till 22 solcellsleverantörer med sista anbudsdag 15/12, 2021. Antalet inkomna anbud blev sammantaget endast 20 anbud från 3 olika leverantörer, vilket får ses som en stor besvikelse eftersom projektet tidigare fått in 86 anbud till 1:a upphandlingen, 66 anbud till 2:a upphandlingen. Med mycket färre anbud och utebliven konkurrens blev det högre priser överlag. De högre priserna kan också kopplas till en allt tuffare internationell priskonkurrens, brist på komponenter och klart ökade transportkostnader, vilket även till stor del drabbat solcellsleverantörerna. I början av 2022 gjorde projektet en uppföljning bland solcellsleverantörerna och där frågan ställdes till varför de inte deltog och lämnade anbud till 3.e gemensamma upphandlingen. Svaret som gavs från flertalet av solcellsleverantörerna var att det helt enkelt inte hade tid/möjlighet att lämna anbud. Merparten av dem var fullbokade med uppdrag för att att leverera och montera solcellsanläggningar. En viss besvikelse gick även att tolka från de tidigare gemensamma upphandlingarna att de saknade konkreta affärer från lantbruken och därför prioriterat andra uppdrag.

Fortsatt satsning på solcells-parker 2021 t.o.m. april 2022
Med den förväntade enormt stora elanvändningen i norra Sverige bl.a. satsningarna på kommande batterifabrik, omfattande gruv- och stålindustriinvesteringar så kommer även behovet av mer elproduktion öka i norr och en del av lösningen kommer rimligen vara solel-parker.

Projekt ”Soliga lantbruk i norr” kommer därför att göra en satsning på storskalig solel under hösten t o m april 2022, och vi börjar med en kunskapshöjning för intresserade lantbrukare, byaföreningar och samverkansgrupper i Norrbotten och Västerbotten, se länk.

Webinarie 20/12, 2021 för energibolag och nätägare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Projektet genomförde ett webinarie om solcellsparker i samverkan med lokala och regionala energibolag och nätägare. Samtliga större bolag, som Skellefteå Kraft, Umeå Energi, Piteå Energi, Luleå Energi, Boden Energi, Vattenfall och de mindre Övertorneå och Älvsbyns Energi deltog i webinariet. Projektet redovisade en överskådlig bild av intresset och förutsättningarna för solcellsparker i Västerbotten och Norrbotten, gav exempel på affärs- och arrendemodeller, mark- och andra tillståndsfrågor m.m. Energi-/nätbolagen gav sin bild av förutsättningarna och möjligheterna för en fortsatt samverkan och utveckling av solcellsparker.

Webinarie för lantbrukare med intresse för solcellsparker 20/1, 2022        
Projektet anordnade ett webinarie för lantbrukare med fokus på solcellsparker 20/1. Där redovisades bl.a. energibolagens inställning till solcellsparker och deras generella intressen, möjligheter och framtidsplaner. Det visades även exempel på affärs-, anläggnings- och arrendemodeller, informerades om mark- och tillståndsfrågor och hur ett nästa steg skulle kunna tas för de lantbruk som visat intresse för fortsatta satsningar på solcellsparker. 

4:e gemensamma upphandlingen mars – april 2022
När energipriserna troligtvis kommer att stiga ytterligare har projektgruppen bestämt sig för att genomföra ytterligare en (4:e) upphandling. Den 4:e gemensamma upphandlingen genomförs/pågår 28/3 – 30/4, 2022 och där deltar 9 lantbruk (6 från Västerbotten och 3 från Norrbotten) och med sista anbudsdag 30/4 och r
ekommenderade anbud offentliggörs 4/5, 2022.

Om Soliga Lantbruk

Projektet Soliga lantbruk i norr ska öka kunskaperna om produktion och lagring av solel hos lantbruk i Norrbotten och Västerbotten. Projektägare LRF arbetar i samverkan med Energikontor Norr, RISE ETC, Ludvig & Co och Hushållningssällskapet. Tillsammans ska projektet anordna aktiviteter kring kunskapshöjning, upphandling, installation samt uppföljning av solelanläggningar.

Syftet med projektet är att höja lantbrukarnas kunskap kring solel och lagring för att på så sätt öka andelen solel och självförsörjningsgraden hos lantbruk i norra Sverige. Under projektperioden ska projektgruppen hjälpa lantbruken med beställningar av solelanläggningar genom kunskapshöjning och gemensamma upphandlingar.

Efter projektet förväntas den information och det upphandlingsunderlag som tagits fram, samt de erfarenheter som de första beställarna gör, leda till att ytterligare lantbruk installerar solel. Genom projektets aktiviteter ska länens potential för solel bättre tillvaratas och förutsättningar för en långsiktigt hållbar energiförsörjning säkerställas. Under våren 2020 genomfördes en seminarieturné till tre orter i Norrbotten, tre i Västerbotten och ett webbinarie för de som inte kunnat komma till någon av träffarna. Material från seminarierna hittar du i högerspalten.

Projektet riktar sig till aktiva lantbruk och med det menar vi att det bedrivs verksamheter som producerar, föder upp eller odlar jordbruks- och trädgårdsprodukter, vilket inkluderar spannmål, mjölkning, djuruppfödning och djurhållning för animalieproduktion eller annan produktion. Att bara äga en lantbruksfastighet räknas alltså inte.

Finansiärer av projektet är Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LRF, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Länsstyrelsen i Norrbotten, Länsstyrelsen i Västerbotten, Längmanska företagarfonden samt Grönt utvecklingscentrum.

Kontaktpersoner:

Kjell Skogsberg, Energikontor Norr
kjell@energikontornorr.se
070-180 99 91

Håkan Stenmark, LRF
hakan.stenmark@outlook.com
070-600 93 34