Förstudie – preStratus

Under hösten 2018 påbörjade Energikontor Norr en förstudie i Norrbotten som ska ta reda på hur behovet av ytterligare stöd i energi- och klimatarbetet ser ut i våra 14 ägarkommuner. Studien som går under namnet preStratus är tänkt att ligga till grund för ett genomförandeprojekt som ska stötta kommunerna i Norrbotten att uppfylla de nationella energi- och klimatmålen utefter kommunernas egna förutsättningar.

Under hösten 2018 har Energikontor Norr haft dialog med kommunerna i Norrbotten och samlat in underlag kring hur energi- och klimatarbetet fungerar i respektive kommun. Denna information kommer att ligga till grund för en förstudie som ska kartlägga kommunernas behov av ytterligare stöd i energi- och klimatarbetet, samt kommunernas förutsättningar och önskemål. Syftet är också att identifiera drivkrafter och samverkansmöjligheter för kommunerna samt ett antal framgångsfaktorer.

I samband med det uppdrag Energikontor Norr har sedan några år tillbaka med att utföra Region Norrbottens åtagande som regional samordnare av Borgmästaravtalet, samt andra projekt där energikontoret jobbat nära kommunerna, har det framkommit en tydlig efterfrågan på ytterligare samverkan och en önskan om ytterligare stöd i klimatarbetet. Vi kommer därför i denna förstudie, preStratus, att undersöka hur vi kan stötta kommunerna ytterligare så att de kan minska sin energianvändning och bidra till en koldioxidsnål ekonomi. Förstudien ligger till grund för ett tänkt huvudprojekt, Stratus, som fokuserar på genomförande.

Projektledare
Isabella Katsimenis
070-183 55 26
isabella@energikontornorr.se