Samverkansmöjligheter för Norrbottens kommuner i energi- och klimatarbetet

När Energikontor Norr i höstas var ute och intervjuade kommunerna i Norrbotten för förstudien preStratus uttalade alla kommuner i länet ett stort behov av externt stöd i energi- och klimatarbetet. Utöver dessa behov identifierade vi även samverkansmöjligheter kommunerna själva såg som intressanta i Norrbotten för att underlätta för fler kommuner att uppnå klimatmålen. Här kommer en sammanfattning från detta.

Under hösten 2018 genomförde Energikontor Norr förstudien preStratus där vi kartlade de förutsättningar och behov som finns i energi- och klimatarbetet ute hos alla kommuner i Norrbotten. Utöver de uttalade behoven bad vi dem även svara på vilka samverkansmöjligheter de såg för kommunerna, möjligheter att göra det lättare för fler kommuner att lyckas nå klimatmålen. Alla kommuner var väldigt positiva till samverkan inom flera olika områden. Ett generellt önskemål var att lära mer av andra kommuner och få exempel på hur andra arbetar med hållbarhet, både vad som gått bra och vad som varit mindre framgångsrikt.

Kommunerna vill se en tätare samverkan med närliggande kommuner
Önskemål om ett norrländskt nätverk för energi- och klimatarbetet som fokuserar på hur omställningen ska gå till och hur mål ska sättas och uppfyllas var önskvärt från flera. Även tematisk samverkan med närliggande kommuner lyftes som ett önskemål. En kommun skulle gärna se ett samarbete där olika kommuner i länet testar olika åtgärder och metoder och sedan delar erfarenheterna av detta med varandra. Utöver en tätare samverkan i länets kommuner för att uppnå Agenda 2030, önskades också en samverkan med kommuner i övriga Sverige som jobbat länge och framgångsrikt med energi- och klimatfrågor.

Samverkansmöjligheter inom transporter och upphandling
Förutom det generella energi- och klimatarbetet i kommunorganisationen var transporter det område som lyftes främst gällande samverkan. Flera tog upp att det är transportsektorn som är den största klimatutmaningen, frånsett den tunga industrin. Här såg många ett samverkansbehov bland annat kring laddinfrastruktur, kollektivtrafik, järnväg och godstransporter.

Hållbar upphandling var ytterligare ett område där flera nämnde möjligheter till samverkan. Viss samverkan finns redan kring bland annat livsmedel. Önskan var att även samverka kring till exempel upphandling av transporter, badhus och tekniklösningar. Övriga områden där kommunerna såg samverkan som intressant var avfall, främst då matavfall, materialflöden och återvinning. I anknytning till detta nämndes också cirkulär ekonomi och industriell symbios som bitar att ta ett större regionalt grepp om.

 

Bild: Kommunbesöken i Älvsbyn