Identifierat behov av mer stöd i energiarbetet hos kommunerna i Norrbotten

Energikontor Norr har nu genomfört förstudien preStratus där vi undersökt om kommunerna i Norrbotten har några behov av stöd i det strategiska arbetet med energi- och klimatfrågor. Förstudien har finansierats av Europeiska regionala utvecklingsfonden som en del av programmet att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi.

Målet med förstudien har varit att kartlägga hur behoven av ytterligare stöd i energi- och klimatarbetet ser ut hos de olika kommunerna och i så fall hur det behovet ser ut samt vilka förutsättningar och önskemål som ligger till grund för det. I förstudien framgår tydligt att det finns ett behov av mer stöd i energi- och klimatarbetet hos samtliga kommuner i Norrbottens region.

Under våren kommer energikontoret att presentera förstudiens resultat och visa hur behoven tar sig form ute i regionens kommuner. Projektledare för preStratus, Isabella Katsimenis, säger att hon är mycket glad över det stora engagemanget från kommunerna och menar att svaren från kommunerna är mycket bra input till ett kommande arbete.

– Det som var mest överraskande i förstudien preStratus är att det varit så många engagerade tjänstemän och politiker på plats ute i kommunerna som kommit och mött upp oss vid våra besök. Vid nästan alla kommunbesök mötte vi flertalet förvaltningschefer, tjänstemän och politiker som ville diskutera hur vi tillsammans kan arbeta vidare med deras energi- och klimatutmaningar, säger Isabella Katsimenis, projektledare för förstudien.

Energikontor Norr har precis lämnat in ytterligare en ansökan till Europeiska Regionala Utvecklingsfonden för ett påbyggande genomförandeprojekt, Stratus.

– Förstudien handlade om att ta reda på om det fanns ett behov av mer stöd. Eftersom alla kommuner har svarat ja på den frågan hoppas vi att vi kan ta tag i dessa behov och att vi kan lägga större resurser på att stötta kommunerna i energi- och klimatarbetet. Om vi blir beviljade detta projekt är detta i så fall något som vi kommer att börja med till hösten, avslutar Isabella Katsimenis på Energikontor Norr.

Bild: Kommunmötet hos Bodens kommun