Såhär ser kommunernas behov ut i energi- och klimatarbetet

Kommunerna i Norrbotten har alla olika förutsättningar och egna drivkrafter i energi- och klimatarbetet. Under hösten 2018 när Energikontor Norr var ute och intervjuade kommunerna i förstudien preStratus, träffade vi bland annat tjänstemän, förvaltningschefer och politiker. Vi fick höra att många kommuner hade liknande behov och utmaningar för att arbeta mer strukturerat med energi- och klimat. Här kommer en sammanfattning av de behov vi identifierade.

Syftet med förstudien preStratus var att ta reda på om kommunerna i Norrbotten hade ytterligare behov av stöd i energi- och klimatarbetet. Alla kommuner uttalade ett behov av ytterligare stöd i det strategiska energi- och klimatarbetet. En mycket positiv upplevelse från förstudien var den optimistiska andan och det stora intresset från personerna vi träffade. Alla kommuner deltog engagerat i vår undersökning och kom med många exempel på vad just de behövde hjälp med, klart stod att de alla kände behov av stärkta resurser och hjälp framåt. De behovsområden som lyftes var till exempel stöd i målsättning och framtagande av åtgärdsplaner, så väl som stöd i uppföljning av genomförda insatser.

Flera kommuner uttalade ett behov av stöd i integreringen av energi- och klimatfrågorna i det vardagliga arbetet och på en mer övergripande nivå i budgetprocesser, styrkort och planer. Ett annat behov i energi- och klimatarbetet hos kommunerna gällde stärkta resurser i form av personal, kompetens och tid. Energikontoret har summerat behovet av stöd i det strategiska arbetet hos kommunerna i en projektansökan som går under namnet Stratus. Vi hoppas i ett kommande projekt få chansen att stötta de deltagande kommunerna vidare kring behoven som uttalats.

Solel och frågor runt elfordon främsta utvecklingsområdena
Något som enade alla kommuner var att de ville stärka sitt hållbarhetsarbete kring transporter främst inriktat mot el, och arbetet med att producera egen solel. Många lyfte problem inom arbetspendling genom kollektivtrafik och behovet av bättre förbindelser. Det framkom tydligt att el var det transportområde som flest önskade få stöd inom. Här kom också frågor upp kring problematiken rörande upphandling och finansiering av nya hållbara transportlösningar.

Under förstudien uppkom att många kommuner ville lära sig mer om de tekniska lösningar som finns och hur de kan hitta ”lågt hängande frukter”, dvs enkla och effektiva åtgärder. De ville även lära sig att prioritera rätt åtgärder och få råd för att kunna stötta sitt näringsliv. Andra områden där flera kommuner ansåg sig behöva stöttning var inom fastigheter, beteendeförändring hos kommuninvånarna och hur de ska arbeta för att lyfta energi- och klimatområdet högre upp på den politiska agendan.

 

Bild: Kommunbesöket i Kalix