Besöksturnén i preStratus fortsätter ute hos kommunerna

Projektgruppen i preStratus har påbörjat genomförandet av den nulägesanalys som ska besvara frågeställningen om kommunerna i Norrbotten har ett behov av stöd i sitt strategiska energi- och klimatarbete. Nulägesanalysen består av flera delar, i den första delen har en enkät skickats ut till samtliga medverkande kommuner. Enkäten har följts upp av en telefonintervju där kommunen fått besvara enkätfrågorna. Två enkäter har tagits fram, en för de kommuner som är med i Borgmästaravtalet (8 stycken) och en för de övriga kommunerna som inte är med i Borgmästaravtalet. Vi har fått in svar från alla fjorton kommuner kring vad de vill ha ökat stöd i.

Den andra delen av nulägesanalysen består av att energikontoret gör platsbesök hos samtliga kommuner. Vid dessa platsbesök har energikontoret efterfrågat att få träffa nyckelpersonerna hos kommunen som har arbetet med det strategiska energi- och klimatarbetet. Exempel på personer som energikontoret har efterfrågat att får träffa är samhällsplaneringschef, näringslivschef, kommunchef, kommunalråd, tekniskchef, fastighetschef, stabschef, energi- och klimatrådgivare och miljöstrateg.

Energikontoret är nu mitt i genomförandet av kommunbesöken och har hittills träffat 11 kommuner. Resultatet så här långt visar att kommunerna är i behov av ett upptrappat stöd och de ställer sig mycket positiva till energikontorets närvaro. Det visar sig redan tydligt, vilket inte är oväntat, att de olika kommunerna har vitt skilda förutsättningar och att en generell mall för stöd inte kommer kunna tillämpas för alla.

För att energikontoret ska kunna tillgodose ett lärande utanför den geografiska placeringen i Norrbotten har en aktivitet för lärande planerats in i projektet. Energikontoret kommer därför att resa till Helsingborgs kommun, Gävle kommun och Uppsala kommun för att lära sig av deras framgångsrika energi- och klimatarbete. Energikontoret kommer att lära sig mer om styrdokument och förankringsprocessen i politiken, arbetet med det strategiska mobilitetsarbetet, mellankommunala samarbeten för till exempel infrastrukturplan och regional kollektivtrafik, industriell symbios, fjärrvärmelösningar i ytterområden, fastighetsförvaltningens arbete med energieffektivisering och förnybar energi på kommunal nivå. Alla kommuner kommer att besökas innan årsskiftet.

Foto: Besök hos Arjeplogs kommun

Läs mer om projektet här