Rapporter

Möjligheter och hinder för en grön energiomställning
Luleå Tekniska Universitet har som samverkanspart i projektet Gröna energiinvesteringar samlat erfarenheter från andra regioner med lärdomar för Norrbotten i denna rapport.

Solvärme i Norrbotten
Slutrapport för projektet ”Simulering och mätning av utbytet från solvärmeanläggningar i Norrbotten”. Rapporten visar hur solvärme funkar utmärkt också i Norrbotten.

BeChange-effekten
En slutrapport från projektet BeChange – koldioxidbanta med klimatterapi, i vilket Energikontor Norr var samarbetspartner. Steg för steg har projektet lärt deltagarna vilka livsstilsval som har störst klimateffekt inom transport, matvanor och boende. Dessutom har projektet ökat känslan av hopp och framtidstro hos deltagarna.

Klimatsmart = Affärssmart
Slutrapport för projektet ”Klimatsmart = Affärssmart”. I rapporten framgår hur 87 procent av de små och medelstora företagen i projektet tyckte att det var viktigt att ta samhällsansvar och arbeta hållbart inom företaget. Några av anledningarna till varför företagen vill arbeta hållbart är ökad konkurrenskraft, kundkrav och eget engagemang.

Jakten på Watten (testpiloter i praktisk energieffektivisering)
Slutrapport för projektet ”Testpiloter i praktisk energieffektivisering”. Här får vi bland annat följa med skolkök, ridhus, folkhögskola och tillverkningsindustri på resan mot en mer medveten energianvändning, och själva få smarta tips på vägen.

MountEE
Presentation från projektet ”MountEE” som handlade om samverkan mellan regionala aktörer från fem olika EU-länder i ett kunskapslyft inom energieffektivt och hållbart byggande.

NV Eko
Sammanfattning över ett av våra största projekt, NV Eko, som här redovisas i form av ett magasin. Fokus i projektet har varit att tillsammans med näringsliv och kommuner jobba på ett brett och övergripande plan med energi-, klimat- och hållbarhetsfrågor.

IESN
Slutrapportering av IESN-projektet, som kan vara en inspirationskälla för alla som vill bidra till stärkt lönsamhet och minskad miljöbelastning i norrbottniska företag genom satsningar på energieffektivt företagande.

Studie av småskalig biogasanläggning
Denna studie är genomförd som ett studentprojekt i kursen Energiteknik huvudkurs vid Luleå tekniska universitet inom Civilingenjör – Hållbar Energiteknik. Studien är gjord i samverkan med Energikontor Norr AB och projektet Gröna energiinvesteringar.

Biogasproduktionen i Norrbotten och Västerbotten, Del 1
En nulägesbeskrivning och redogörelse över biogaspotentialen i regionen, från 2012.

Biogasproduktionen i Norrbotten och Västerbotten, Del 2
En systemanalys och några praktiska exempel av biogasproduktionen i Norrbotten och Västerbotten.

Hur skapar vi hållbara transporter
Här har vi sammanställt några exempel på hur kommuner kan gå tillväga för att sätta fart på utvecklingen av hållbara transporter i kommunen.

Fokus Norrbottens energiresurser
Joakim Lundgren (Luleå Tekniska Universitet) har under sina studier på forskningsinstitutet IIASA i Österrike (International Institute for Applied System Analysis) försökt spegla Norrbottens förutsättningar och möjligheter att bli fossilbränslefritt till år 2025, något som redovisas i denna rapport. Projektet hade som syfte att lägga en bra grund för ett regionalt strategiarbete med energi- och tillväxtfrågor i Norrbotten.

Klimatgreppet
Projektet ”Klimatgreppet” handlade om att få in hållbarhetsfrågor i skolundervisningen på ett bra sätt. Här kan du läsa inspirations- och idématerial för dig som pedagog, vilket togs fram i projektet.

Energin och framtiden
Energidokument framtaget på uppdrag av Länsstyrelsen i Norrbottens län i bred samverkan under 2000 och 2001.