Grönt driv

Grönt driv är guld värt!

Almi Företagspartner Nord har i en förstudie undersökt förutsättningarna för ett större samverkansprojekt inom energi- och klimatsmart företagande. Förstudien, som genomförts i samverkan med Energikontor Norr, har besvarat ett antal frågeställningar kring hur energi-, klimat- och hållbarhetsfrågor tydligare kan kopplas till företagens affärsutveckling samt hur även mindre företag kan involveras och engageras i hållbart företagande.

Till grund för förstudien låg bland annat Almis egna idéer avseende affärsutvecklingsprocesser med fokus på energi- och klimatproblematiken samt erfarenheter från det tidigare samverkansprojektet Klimatsmart = Affärssmart vilket drevs av Energikontor Norr under 2013-2015 tillsammans med Almi, IUC Norrbotten och LTU Business samt åtta kommuner i Norrbotten. Förstudien startade hösten 2016 och avslutades den sista april 2017.

Förstudien ägnades bland annat åt insamling och analyser av nationella och internationella erfarenheter av energieffektiviseringsinsatser och klimatarbete i små och medelstora företag samt åt att titta på lämpliga målgrupper, utbildningsformer m.m. för ett större samverkansprojekt.

Kontaktpersoner
Tord Pettersson
tord@energikontornorr.se
0920-200262

Torbjörn Edvall, Almi Företagspartner Nord
torbjorn.edvall@almi.se
090-100797