COOPENERGY

COOPENERGY, ett treårigt projekt som startade i april 2013, stödjer utvecklingen av metoder och verktyg för mer effektiv samverkan mellan regionala och lokala myndigheter för att på bästa sätt nå positiva resultat inom energiplanering och minskningen av växthusgaser.

När åtgärdsplaner för hållbar energi utvecklas saknas det oftast samverkan mellan regional och lokal nivå. Detta kan leda till dubbelarbete, resursslöseri och missade möjligheter att spara tid, pengar och göra de negativa effekterna så små som möjligt. COOPENERGY kommer att ge konkret stöd för att genomföra lokala handlingsplaner för hållbar energi. Handlingsplaner kan bland annat handla om finansiering för hållbara energiprojekt, tekniska frågor och datauppföljning, hållbar markanvändning, regional resursförsörjning och kretsloppstänkande samt medvetandehöjande aktiviteter.

Projektet kommer att leverera:

  • En databas med goda exempel om hur regionala och lokala myndigheter framgångsrikt samarbetar om hållbar energiplanering
  • En handbok som ska underlätta för regionala och lokala myndigheter att samarbeta effektivt inom hållbar energiplanering som också omfattar konkreta exempel och verktyg samt intervjuer med europeiska beslutsfattare
  • Ett interaktivt online-nätverk som underlätta för alla intresserade att komma i kontakt med och lära av andra som arbetar inom hållbar energiplanering
  • Fokuserade utbildningar, seminarier och forum

cooplogo_0b