Pre Electric Logistics In Sweden

Transportsektorn står för cirka en tredjedel av Sveriges totala CO2-utsläpp. Sveriges klimatmål säger att år 2045 ska det vara netto noll utsläpp av växthusgaser och 2030 ska utsläppen från transporter ha minskat med 70% jämfört med 2010. För att kunna nå de uppsatta målen krävs stora insatser och förändringar på alla nivåer i samhället.

När det gäller omställningen av transportsektorn anser både forskare och industrirepresentanter att elektrifiering, genom elektrifiering och vätgas, är en avgörande faktor. Omställningen till eldrivna personbilar är inledd och det finns god potential att nå målen. För personbilar är det relativt enkelt att bygga ut laddinfrastruktur, eftersom hem och arbetsplatser beräknas stå för ca 90% av alla laddningstillfällen. Visst finns det utmaningar kopplat till laddning av personbilar, exempelvis uppskattas allmännyttan i Sverige endast erbjuda laddplatser till 1% av sina hyresgäster och på landsbygd och glesbebyggda områden är publik laddning fortfarande inte utbyggt.

Under våren 2022 genomför Energikontor Norr och Norrbottens Handelskammare en förstudie som ska ge svar på frågan: Hur kan Norrbotten förbereda sig och möjliggöra de distruptiva förändringarna som krävs för att transportsektorn, och specifikt tunga transporter, ska kunna nå klimatmålen till 2030?

Förstudien heter: Pre Electric Logistics In Sweden.

Pre Electric Logistics In Sweden sker i samarbete med biltestverksamheten i Norrbotten genom deras branschorganisation, Swedish Proving Ground Association. (SPGA)

Förstudien kommer att resultera i en kartläggning av nuläget och förutsättningarna för omställning av de tunga transporterna. Denna förstudie är tänkt att vara en del i beslutsunderlaget för politiska-, offentliga- och näringslivets beslutsfattare.

Pre Electric Logistics In Sweden kommer att belysa transportvägar, mängder gods, transportköpare, vilka aktörer som utför transporterna, affärslogiken för transporterna och incitamenten samt förutsättningarna för en faktisk förändring.

Målsättningen är att slutrapporten ska fungera som vägledning för regionens framtida satsningar på elektrifiering av tunga transporter.  Pre Electric Logistics In Sweden ska även undersöka intresse från andra aktörer och privata företag att medverka i genomförandeprojekt som syftar till att genomdriva faktiskt förändring.

Projektet uppmuntrar till ytterligare samarbete och erfarenhetsutbyte med andra liknande satsningar med syfte att skynda på transportomställningen. Har ni frågor om projektet, vill bidra i transportomställningen eller söker samarbete? Kontakta projektledaren.

Tidsperiod: Januari – september 2022

Kontaktperson
Inger E Pedersen, projektledare
inger@energikontornorr.se
070-666 29 69

Samverkanspart
Norrbottens Handelskammare

Samarbetspart
Swedish Proving Ground Association

Finansiärer
Europeiska Regionala utvecklingsfonden (ERUF), Region Norrbotten, Energikontor Norr och Norrbottens Handelskammare Service AB

EU - Regionala utvecklingsfonden