Lågenergihus för attraktivt boende

Projektet syftar till att stimulera efterfrågan hos kommuner att bygga lågenergihus och att renovera befintliga hus till lågenergihusstandard. Informationsinsatsen kommer att riktas till kommunala tjänstemän som på olika sätt arbetar med bygg- och planeringsprocesserna i kommunerna, samt kommunala politiker.

Målet i projektet var att minst en tjänsteman och en politiker per kommun ska kunna besvara allmänhetens och branschens frågor i samband med bygglovsansökningar vad gäller specifika frågor om lågenergihusbyggande och renoverande.

FSEK genomförde en informationsinsats om energieffektiva byggnader i hela landet bestående av ett seminarium per län i 20 län. Föreläsningarna anordnadess tillsammans med de kommunala energi- och klimatrådgivarna för berörda tjänstemän, politiker och kommunala fastighetsbolag. Projektet bedrevs i nära samarbete med bransch-organisationerna Svensk Ventilation, Swedisol och Sveriges centrum för nollenergihus som samtliga kommer att vara föredragande. Projektets syfte är att stimulera efterfrågan bland kommuner för att bygga och renovera sina och andras fastigheter med låg energianvändning.

Partners i projektet är Swedisol, Svensk Ventilation och Sveriges Centrum för Nollenergihus.