Futurize

Genom projektet Futurize togs ungas delaktighet i hållbarhetsfrågor till vara. I projektet fick lärarna och skoleleverna först lära sig mer om hållbarhet, förnybar energi och miljöfrågor. Sen valde eleverna hållbarhetsfrågor som var viktiga för dem, lärde sig mer om dem och skulle till sist föreslå hur de och kommunen kunde minska sin miljöpåverkan, i form av ett så kallat Framtidsavtal.

För att få ungdomar delaktiga i sin kommuns framtida utveckling inom energi- och klimatområdet tränades ungdomarna i att  argumentera, förstå olika ståndpunkter och skapa sin egen uppfattning. I projektet togs det fram nödvändig kunskap och metodik för att få unga människor att engagera sig i en gemensam dialog med den politiska ledningen i kommunen. Eleverna fick föreslå hur en del av besparingarna från olika åtgärder, till exempel minskad energianvändningen eller minskat matsvinn, skulle gå tillbaka till dem själva. Besparingarna kan exempelvis gå till en studieresa. Avtalet bör gärna även rymma ett antal åtgärder som politikerna ska genomföra, till exempel att utreda förbättrad kollektivtrafik, bygga nya cykelbanor eller något annat.

Nästa steg i arbetet är att en grupp elevrepresentanter förhandlar om de framtagna förslagen med politiken i den egna kommunen, med målet att komma fram till ett Framtidsavtal.

I avtalet åtar sig eleverna bland annat att försöka minska mängden matavfall, att källsortera sopor bättre, att cykla gå eller samåka till skola och träningar och att minska sin egen energianvändning på skolan. I gengäld åtar sig kommunen bland annat att hälften av besparingarna går tillbaka till eleverna själva, att förbättra datanätverket på skolan, att skaffa fler soffgrupper, att utreda möjligheterna att köpa in mer ekologisk eller närproducerad mat, och att delta på några elevrådsmöten varje år.


Projektledare

Kjell Skogsberg
kjell@energikontornorr.se
070-180 9991

FILM: Om Futurize