Förstudie – LEK³

Förstudien till ett nytt fastighetsprojekt är nu avslutad. En viktig del i förstudien som pågått under perioden 2015-05-01–2016-01-31 har varit att ha en dialog om idéerna kring ett nytt projekt och förankra detta hos tilltänkta huvuddeltagare och finansiärer. Resultatet blev att vi skickade in ansökningar om finansiering av ett nytt 3-årigt projekt vilket nu startat.

Projektet ”LEK³ – hållbar fastighetsanvändning genom samverkan” startade hösten 2016. Huvudtanken i projektet är att åstadkomma effektivare energianvändning i ett antal byggnader genom samverkan mellan fastighetsägare, driftspersonal, förvaltare, brukare/hyresgäster och energibolag knutna till respektive byggnad. Samverkansgrupperna ska sätta gemensamma mål kring energieffektivisering och även ta fram en modell som ger incitament för besparingar utifrån möjligheter att påverka.

Projektnamnet LEK³ är ett resultat från denna förstudie och står för långsiktighet, energiansvar, kunskap/kompetens/kreativitet vilka alla identifierades som mycket viktiga faktorer för att lyckas med ett energieffektiviseringsarbete som engagerar och involverar alla berörda i en byggnad.

Kontakt
Marie Holmgren
marie@energikontornorr.se
0920-20 02 68, 070-335 07 03

RELATERAT PROJEKT: LEK³