Förstudie – Behovsdriven innovationsplattform

Under våren 2019 kommer Energikontor Norr att genomföra en förstudie som ska ta reda på förutsättningarna för att skapa en behovsdriven innovationsplattform kopplad till energi- och klimatområdet i Norrbotten. Resultatet av förstudien ska ge en bild över hur regionens företag och offentliga organisationer ställer sig till att använda denna typ av plattform.

För att kunna lösa problem och utmaningar som företag står för när det gäller energi- och klimatområdet behövs nya innovationer och lösningar som kan bidra till en mer koldioxidsnål ekonomi. Företag som arbetar med denna typ av lösningar får inte alltid reda på utmaningarna andra verksamheter står för. Därför är vår vision att skapa en plattform där aktörer kan offentliggöra sina behov genom publika innovationsutlysningar. Med förstudien vill vi kartlägga utmaningar, drivkrafter och behov från både beställar- och leverantörssidan. Förstudiens målgrupp är små och medelstora företag inom greentech tillsammans med de företag och organisationer som är i behov av klimatsmarta lösningar i Norrbotten.

Förstudiens resultat kommer att ge en samlad bild över vilka förutsättningar som krävs samt vilka framgångsfaktorer, verktyg och metoder som kan appliceras för att framgångsrikt etablera en behovsdriven innovationsplattform i regionen. Om aktörerna som deltar i studien visar sig positivt inställda till innovationsplattformen är intentionen att gå vidare med ett genomförandeprojekt.

 

Projektledare
Inger Edlund Pedersen
inger@energikontornorr.se
070 – 666 29 69