Etableringssamverkan av biobränslebaserad närvärme i Norrbotten

Projektet var en fortsättning på det i förtid avslutade strukturfondsprojektet ”Omställning till lokal förnybar energi” samt Altenerprojektet ”Biomass supported small scale district heating networks”.

Målsättningen med projektet var att under projektperioden ta fram minst fyra beslutsfärdiga ”närvärmeanläggningar” i Norrbotten som kan utgöra referensanläggningar. Dessutom skulle behovet av och förutsättningarna för en regional/lokal bränsledistribution för biobränslen samt möjligheter att upprätta en internetbaserad beställningsfunktion ses över. Projektet avslutades hösten 2005.