BSPonEE

BalticSeaPartnership on Energy Efficiency

Syftet med projektet är att expandera och stärka de befintliga nätverk och intressentgrupper som arbetar med att lyfta energieffektivisering i byggnader och andra sektorer runt Östersjöregionen. Projektet syftar även till att förbereda en ansökan, medel kommer att sökas från andra finansiärer, för ett större projekt för att få ett helhetsgrepp kring informationen om energieffektivisering med aktiviteter kopplade till det. Aktiviteterna designas för interssenter där medvetandet och samverkansmöjligheterna ska stärkas och leda till ett förändrat beteende.

Det är planerat att kartlägga intresseterna, nationella och internationella, som skulle kunna skapa/ingå/vara del av en plattform (en online plattform, ett nätverk eller en kunskapshub) för energieffektiviseringsinitiativ för att möta, kommunicera och utveckla ett strategiskt arbete för transregional samverkan. Att tillsammans, från olika sektorer men med samma syfte, hitta nya lösningar för att nå energieffektiviseringsmålen och sätt hur en kan implementera målen för att öka energieffektivseringen i Östersjöregionen.

Partnerskapet besitter en bred kompetens, förmåga att lyfta olikheter och skapa kontakt för att involera alla grupper i energisektorn. Energikontor Norr kan involvera flera partners från Sverige (kommuner, regioner, andra energikontor m.fl.), Polish Foundation for Energy Effiency har erfarenheter från olika konsumentporjekt som t ex Hacks, Market Watch, Euro Topten (som haft stor framgång – finasierat av IEE och H2020). De har även erfarenhet med att engagera konsumenter på olika sätt som inkluderar appar och andra interaktiva verktyg. De ingår i den polska klimatcoalitionen och polska associationen av energikontor vilket innebär att de har god kapacitet att hitta intressenter. Baltic Enviormental Forum är en NGO i Lettland som är experter på att hålla nätverk levande och kommer att fortsätta med facilitering av den baltiska dialogen och involvera intressenter på nationell nivå samt organisera seminarier m.m. I partnerskapet ingår även ett antal asscocierande partners;

Ministry of Economics of the Republic of Latvia (som också är EUSBSR PA energikoordinator och kopplade till EU och Baltic Energy Market Inteconnection Plan group), Global Playground Stockholm (GP) a Swedish environmental NGO, Council of the Baltic Sea States (CBSS) and Housing Initiative for Eastern Europe (IWO) vilka kommer att bidra till projektet.

Projektperiod: 1 september 2020 – 1 januari 2022

Läs om projektet på Svenska Institutets webb

Kontakt:
Sofia Sjödin, projektledare
070-100 08 82
sofia@energikontornorr.se

 

 

Partners: