Energikontoren fortsätter stötta företag till smartare energianvändning

Alla Sveriges regionala energikontor, 15 st, deltar i projektet Regionala Noder där vi stöttar små och medelstora företag i arbetet med energieffektivisering. Energimyndigheten har utvärderat fas 1 av projektet och stärkta av positiva siffror fortsätter projektet nu in i fas 2.

Uppdraget för satsningen Regionala Noder är att informera små och medelstora företag om vinsterna med energieffektivisering och möjligheten att söka olika stöd från Energimyndigheten. För att underlätta och minska hindren som kan finnas hos företagen för att arbeta effektivt med energifrågor stöttar Energikontoren i Sverige företagen vid ansökan, genomförande av energieffektiviseringsåtgärder och i det fortsatta arbetet med att systematiskt energieffektivisera.

Resultaten från första fasen av projektet är mycket glädjande, över 26 000 företag har informerats, varav 9 000 genom seminarium eller företagsbesök.

Hjälpen till företag kvarstår!
Projektet är inne i fas 2 och vi fortsätter att stötta företag med betoning på:

  • Mer fokus på det som sker efter att en energikartläggning är genomförd.
  • Att företag ska fortsätta arbeta systematiskt och strukturerat med energieffektivisering.
  • Energikontoren fördjupar sitt samarbete med företagen och kommer bedriva mer uppsökande verksamhet.

Läs mer om projektet