Omställning till lokal, förnybar energiförsörjning

Samverkansprojekt under perioden 2000 – 2003 som finansierades av Mål 1 Norra Norrland, Energimyndigheten, Länsstyrelsen i Norrbottens län, tolv av länets 14 kommuner, Länsarbetsnämnden, LRF/Norrbottens läns skogsägare och Hushållningssällskapet i Norrbottens län.