Hållbara tunga transporter i Arktis

I ett samarbete tillsammans med Kaunis Iron, Vattenfall, Volvo Lastvagnar och Wist Last & Buss har Energikontor Norr varit projektledare för en förstudie med syfte att undersöka och jämföra olika alternativ för en fossilfri drift av de fordon som transporterar järnmalmskoncentratet från gruvan i Kaunisvaara till omlastningsstationen i Pitkäjärvi.  

Förstudien har av de deltagande aktörerna betraktats som ett inledande steg i en kontinuerlig process i en strävan efter det mest hållbara transportalternativet, miljömässigt, ekonomiskt och socialt.  

När det gäller omställningen till fossilfria transporter finns det många olika förslag och teorier kring lösningar, men en sak är alla sakkunniga, forskare och industrirepresentanter överens om. Nämligen att det inte kommer att handla om en universell lösning som passar alla användare, i alla situationer. Istället kommer vi se en palett av olika lösningar som kan anpassas till förutsättningarna och transportlogiken för den enskilde användaren.  

Den här förstudien har fokuserat på de givna förutsättningar och transportlogiken för Kaunis Iron och de slutsatser som presenteras är de som gäller i nuläget. Men detta bör ses som en färskvara. Med tanke på den snabba teknikutveckling som vi ser inom området i kombination med politikers vilja att driva på omställningen, genom riktade insatser, modifiering av incitament, lagar och förordningar, är det sannolikt att rekommendationerna kan se annorlunda ut inom bara ett par år. Att vänta är dock inte ett alternativ i detta fall och projektets parter är genuint engagerade i att aktivt driva på mot implementering och nyttjande av klimatsmarta lösningar för tunga transporter på väg. 

Slutsatserna i vårt arbete är att elektrifiering, antingen genom ren batteridrift eller genom vätgas och bränsleceller, är det alternativ som bedöms vara mest intressant för Kaunis Iron. Detta trots att fordon och batterier ej finns tillgängliga på marknaden vid dags dato.  

Men, mot bakgrund av industrins indikationer om deras framtida inriktning för att komma ifrån fossila bränslen och den praktiska genomförbarheten i de olika alternativen föll ändå valet på batteridrift eller bränsleceller.   

I detta sammanvägs takten i den tekniska utvecklingen, de uppskattade kostnaderna för att byta ut fordonsflottan, möjligheten att fasa in nya fordon och upprätthålla transporterna samt de positiva effekterna som skulle uppnås genom minskade utsläpp utan ingrepp i närmiljön. I tillägg ser projektgruppen stor potential för övriga positiva effekter i regionen vilket leder fram till slutsatsen att detta är det bästa alternativet för att kunna nå målet om en fossilfri gruvdrift till 2025.  

Förstudien har finansierats av de deltagande parterna samt Region Norrbotten och den tekniska rapporten har tagits fram av Glasir AB.  

Kontakta projektledare Inger Edlund Pedersen för att få tillgång till slutrapporten i sin helhet.

Kontakt:
Inger Edlund Pedersen
Projektledare/affärsrådgivare
070-666 29 69
inger@energikontornorr.se

 

 

Pressmeddelande 20200423