FLERSAM

Energisnål samhällsplanering i norra Norrland var ett samverkansprojekt mellan fem kommuner i Norrbotten (Piteå, Luleå, Boden, Haparanda och Kalix) och Skellefteå kommun i Västerbotten, samt Trafikverket och Energikontor Norr. Projektet finansierades av Energimyndigheten och Trafikverket och avslutades sista december 2014.

I Sverige är det kommunerna som har planmonopol vilket gör dem till den viktigaste aktören i arbetet med en energieffektiv samhällsplanering och hållbara städer. För att klara av denna utmaning krävs kunskap och information om hur man som kommunpolitiker och/eller kommunal tjänsteman praktiskt kan gå tillväga för att vända den trend vi haft i decennier av att skapa funktionsseparerade, glesa och bilintensiva städer. Transportsektorn står inför stora utmaningar för att kunna tillfredsställa samhällets behov av tillgänglighet på ett långsiktigt hållbart sätt. Trenden sedan 1970-talet har varit att energianvändningen i sektorn (inkl. utrikestransporter) har ökat även om en viss nedgång skedde 2008-2009 på grund av bland annat det finansiella läget i landet och internationellt.

Många åtgärder behöver genomföras för att påverka efterfrågan på transporter och öka energieffektiviteten i transportsystemet. Fokus i det här projektet kommer att handla om att öka kunskap och medvetenhet hos sex kommuner längs norrlandskusten (Skellefteå, Boden, Piteå, Luleå, Kalix och Haparanda) om att infrastruktur- och samhällsplanering är viktiga verktyg för att öka effektiviteten i transportsystemet som helhet i vår region.

Ett gemensamt initiativ från sex kommuner tillsammans med Energikontor Norr och Trafikverket har lett fram till att den här möjligheten till samverkan och utveckling har blivit verklighet. Utbildningsinsatserna i projektet omfattar 2-3 gemensamma workshops som ska resultera i en gemensam målbild för ovan nämnda mobilitetsfunktion. Målgrupp för workshopsen är kommunalråd, berörda nämndsordföringar, vice ordföringar och tjänstemän. Det blir goda tillfällen att lära av varandra, ta del av varandras erfarenheter och hitta gemensamma lösningar. Varje workshop kommer att belysa olika aspekter av energisnål samhällsplanering, vad det innebär, hur det går till och vilka vinster det för med sig.