Samverkan med Almi för utveckling av klimatsmart företagande

Almi Företagspartner Nord och Energikontor Norr har tidigare arbetat tillsammans i projektet Klimatsmart = Affärssmart som avslutades i slutet av 2015. Nu har Almi beviljats finansiering av en förstudie, Grönt driv, i vilken förutsättningarna ska undersökas för ett större samverkansprojekt som inriktar sig på utveckling av det klimatsmarta företagandet.

Förstudien, vilken ska genomföras i nära samverkan med Energikontor Norr, ska besvara ett antal frågeställningar kring hur energi-, klimat- och hållbarhetsfrågor tydligare kan kopplas till företagens affärsutveckling samt involvera och engagera olika typer av företag.

Det förstudien främst kommer att bestå av är insamling och analyser av erfarenheter från energieffektiviseringsinsatser och klimatarbete i små och medelstora företag, såväl nationellt som internationellt. Studien ska exempelvis mynna ut i förslag på utbildningsformer för bland annat företag. En utredning ska också göras och i sin tur leda till en beskrivning av hållbarhetsfrågornas betydelse för enskilda företag och kopplingen mellan hållbarhet och jämställdhet, mångfald och samhällsansvar.

Förstudien finansieras bland annat av den Europeiska regionala utvecklingsfonden, Länsstyrelsen i Norrbottens län och Regionförbundet Västerbottens län.