Partnermöte i GreenS – Olika förutsättningar för miljöanpassad offentlig upphandling i partnerländern

16-17 maj hölls partnermöte för GreenS i Norrbotten, Luleå. På mötet diskuterades hur arbetet med miljöanpassad offentlig upphandling kan fördjupas och underlättas för kommuner och myndigheter.

Under ett tvådagarsmöte i maj som utspelade sig på Regionhuset i Luleå träffades representanter från alla partnerländer i projektet GreenS, ett projekt som handlar om miljöanpassad offentlig upphandling. Under mötet konstaterades att de flesta partnerländerna har olika gap när det gäller miljöanpassad offentlig upphandling. Dessa gap består i många fall av en avsaknad av kunskap. Det framgår att det oftast saknas en nationell nivå för gpps (miljöanpassad offentlig upphandling) och att det i de respektive länderna just nu pågår en debatt om kraven för gpps och hur man uppfyller de kriterier som finns för till exempel livscykelkostnader. Vart kommer grundmaterial ifrån – och är det producerat enligt gröna kriterier? Och hur verifierar och övervakar man det?

Många leverantörer säger att de är gröna, och den slutgiltiga frågan är hur man säkerställer det. I sökandet efter en nationell nivå eller grundläggande standard kommer det att behövas svar på hur varor och tjänster är producerade och hur det går att säkerställa att företag och produkter faktiskt är gröna.

GreenS är ett Horizon2020 projekt med partners i åtta länder; Italien, Spanien, Bulgarien, Slovenien, Tyskland, Lettland och Cypern. GreenS står för Green Public Procurement Supporters for innovative and sustainable institutional change och projektets syfte är att öka tillämpningen av miljöanpassad upphandling inom offentlig sektor.

Läs mer om projektet här