c1 c1

Är vårt företag hållbart?

Det är ingen lätt fråga att besvara. Speciellt eftersom hållbarhet berör alla delar i en verksamhet, allt från företagets vision och affärsplan till dess distributionskanaler, teknik, försäljning, marknadsföring och personalhantering. Extra viktigt är det att fokusera på företagets kärnverksamhet, som utgör grunden för företagets hållbarhetsambitioner.

Ett sätt att komma igång med hållbarhetsarbetet kan vara att gå igenom denna checklista som tagits fram för att du enklare ska kunna få en ögonblicksbild av hur hållbarhet framträder i ditt företag, och var den kanske saknas. Det viktigaste är förstås inte resultatet, utan att du kommer igång och inser hur många möjligheter det finns att trappa upp hållbarheten hos er!

Ökad förståelse för hur hållbarheten syns i din verksamhet inom några minuter!

Genom denna koll kommer du inom bara några minuter ha en ökad förståelse för vad som behöver göras, samtidigt som du får en samlad bild av var ert företag befinner sig ur ett hållbarhetsperspektiv utifrån din egen bedömning! Resultaten av Hållbarhetskollen är helt anonyma.

Hållbarhetsarbete är ett kontinuerligt förbättringsarbete som aldrig blir klart. Det är komplext och utmanande, men det är också engagerande och motiverande. Om ert arbete med hållbarhet bedrivs på ett seriöst sätt visar ni er vilja att ta ansvar samtidigt som det stärker er profil och konkurrenskraft. Nu kör vi!

Detta är testversion 1 av Hållbarhetskollen. Uppdatering och utveckling kan komma att göras under arbetet med projektet Konkurrenskraft 2030, som avslutas under år 2021. Så kom gärna tillbaka flera gånger! Har du synpunkter eller förbättringsförslag på Hållbarhetskollen maila Tord. Är det något som krånglar, testa med en annan enhet eller webbläsare.

Hur många anställda har ert företag?
1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 >50
Fråga 1: Insikt

Insikt

Varje företag måste själv bestämma sig för om det ska bedriva ett aktivt arbete för en hållbar utveckling eller ej. Företag som väljer det senare bör dock inte förvänta sig att kunna slippa undan hållbarhetsfrågan någon längre tid eftersom kraven på hållbarhet ökar från alla håll.

Det första steget till ett hållbart företagande är att sätta sig in i vad som menas med hållbar utveckling. Här kommer därför en snabbgenomgång.

Hållbar utveckling är ett begrepp som används för att peka på en önskad utveckling som fungerar på lång sikt. Den kanske vanligaste definitionen kommer från Bruntlandskomissionen:

”Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.”

Hållbar utveckling brukar delas upp i tre dimensioner; ekologisk, social och ekonomisk. Ibland beskrivs de utifrån en hierarki där den ekologiska dimensionen tillskrivs fundamental vikt för all annan hållbarhet, där social hållbarhet även är till grund för den ekonomiska. Detta synsätt anammas även i FN-förbundets skrift Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

Ekologisk

Denna dimension innefattar allt som har med jordens ekosystem och biologiska mångfald att göra. Ett hållbart företags produktion av varor och tjänster får inte kompromissa med eller skada ekosystemens bärförmåga. Naturen måste hinna återskapa de uttagna resurserna.

I ekologisk hållbarhet inkluderas ibland även människors hälsa, om hälsan påverkas av faktorer i den yttre miljön så som exempelvis gifter, föroreningar eller buller.

Social

Den sociala hållbarhetsdimensionen handlar till stor del om god hälsa och välbefinnande, rättvisa, makt, service, rättigheter samt individens behov. Ingen ska exempelvis behöva leva i hunger och fattigdom. Att tillgodose planetens och alla människors möjlighet till att uppfylla sina viktigaste behov är vad social hållbarhet handlar om.

Konkreta förslag på vad social hållbarhet innebär är finns formulerade i FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling – Agenda 2030 som det går att läsa mer om här.

Ekonomisk

Ekonomisk hållbarhet kan definieras som en ekonomisk utveckling som inte medför negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten. En ökning av ekonomiskt kapital får enligt denna definition inte ske på bekostnad av en minskning i naturkapital eller socialt kapital. Vissa avstår helt från att använda ekonomisk hållbarhet som begrepp för att istället prata om ekonomin som ett verktyg vars strukturer och institutioner antingen främjar eller hämmar en hållbar utveckling.

Självskattning! Har vårt företag insikt om betydelsen av alla tre dimensionerna av hållbar utveckling?
0 = Ingen som helst insikt, 10 = Full insikt

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Fråga 2: Företagsstyrning

Företagsstyrning

Det behövs tydlig styrning för att se till att ett företag efterlever gällande lagar, hanterar uppkomna risker och i övrigt agerar ansvarsfullt. Tydlig styrning krävs också för att säkerställa att strategier följs och att möjligheter tas till vara. Genom en hållbar företagsstyrning säkerställs att företaget tar fullt ansvar för sin påverkan på miljö och samhälle.

Ett tydligt uttalat förhållningssätt till hållbarhet med definitioner av vad det innebär för företagets verksamhet, samt beskrivningar över hur hållbarheten kontrolleras och följs upp i företaget, hjälper till att skapa klarhet. Vad menar vi i vårt företag med hållbarhet? Vad är okej hos oss, och vad är inte okej? Hur kontrollerar vi hållbarheten i verksamheten? Genom att svara på dessa frågor skapas tydlighet kring var företaget står och vart ni vill.

Självskattning! Hur bra koll har vi på att vårt företag agerar hållbart?
0 = Inte alls, 10 = Fullt ut

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Fråga 3: Inköp och produktion

Inköp och produktion

När råvaror utvinns inom verksamheten kan ett företages miljömässiga och sociala påverkan vara särskilt stor. Tillverkning i andra länder kan innebära ökade risker samt minskad möjlighet till fullständig kontroll över processerna.

För tjänsteföretag eller grossister och återförsäljare kan företagets påverkan på miljö och människor till största delen ske i leverantörsledet eller hos företagets underentreprenörer. Även tillverkande företag kan ha stor påverkan i leverantörsledet eller hos underentreprenörer. Det innebär dock ingen friskrivning från ansvar. Tvärtom ökar i dag förväntningarna på företag att ta ansvar genom hela värdekedjan. Värdekedjan består av alla de aktiviteter i ett företag som skapar värden, allt från transporter och övrig logistik, produktion och marknadsföring till personalhantering. Ett företag kan till exempel ställa hållbarhetskrav vid inköp av transporter.

Det krävs kunskap och insikt för att kunna ställa bra och rimliga krav på leverantörer och underentreprenörer. Vilka krav kopplat till transporter ställer ert företag? Vilka övriga hållbarhetskrav ställer ert företag på era leverantörer och underentreprenörer?

Självskattning! Hur hållbar är vårt företags inköp och produktion?
0 = Inte alls hållbar, 10 = Fullt ut hållbar

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Fråga 4: Personal

Personal

Ett företag som vill vara hållbart tar ansvar utöver lagar och regler för att säkerställa att dess medarbetare mår bra, har givande arbetsuppgifter och inte utsätts för onödiga risker. Företag som tar ansvar för sin personal och får den att må bra skapar affärsnytta genom att stärka företagets förmåga att attrahera rätt kompetens. Företag som arbetar aktivt med att främja jämställdhet och mångfald liksom god hälsa och personlig utveckling, samt undviker diskriminering och motverkar arbetsmiljörisker, bygger en hållbar och attraktiv arbetsplats.

Självskattning! Hur hållbar är personalhanteringen i vårt företag?
0 = Inte alls hållbar, 10 = Fullt ut hållbar

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Fråga 5: Kunderbjudanden

Kunderbjudanden

För att kunderbjudanden ska vara hållbara måste företaget agera ansvarsfullt. Företagets produkter eller tjänster får inte orsaka skador, vare sig socialt eller miljö- och hälsomässigt. Ännu bättre är det om företagets kunderbjudanden har en positiv påverkan genom att bidra till att lösa sociala eller miljö- och hälsomässiga utmaningar. Hållbarheten i ett företags erbjudanden påverkas både av det som ligger inom företaget kontroll, exempelvis produktion och leverans, samt av hur dess produkter/tjänster används, säljs och hanteras vidare i nästa led.

Nöjda och återkommande kunder är alltid bäst! Alla företag bör arbeta aktivt för att förstå sina kunders och övriga intressenters önskemål och behov och gärna ha en levande dialog med dem. Det ökar insikten om hur intressenterna ser på och påverkas av hållbar utveckling via exempelvis lagar, krav, trender och liknande.

Självskattning! Hur hållbara är vanligtvis vårt företags kunderbjudanden?
0 = Inte alls hållbara, 10 = Fullt ut hållbara

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Fråga 6: Kommunikation

Kommunikation

Företag kan stärka sitt varumärke genom att berätta om sitt hållbarhetsarbete kopplat sina kunderbjudanden. Intern förankring och kommunikation är också viktig. Företag bör vara öppna med hur de är som arbetsgivare och vilken miljöpåverkan de har. Genom öppenhet och transparens bygger företag upp förtroenden, tänk därför på att kommunikationen måste vara ärlig och faktabaserad.

Vid rekryteringar kan företagets hållbarhetsstatus externt och internt vara avgörande för att locka rätt personer.

Självskattning! Kommuniceras hållbarhet i vårt företag?
0 = Inte alls, 10 = Fullt ut

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sammanställning

Så här hållbart är ditt företag!

Här ser du resultatet av din skattning av ert företags hållbarhet just nu. Den stund du ägnat åt Hållbarhetskollen har förhoppningsvis bidragit med lite inspiration eller tankar som kan vara till hjälp i det fortsatta hållbarhetsarbetet i ditt företag.

Insikt

Företagsstyrning

Inköp och produktion

Personal

Kunderbjudanden

Kommunikation

Totalt resultat

Maila resultatet till mig


c1 c1

Gå vidare och läs mer

Gå in på Företagarnas hållbarhetsportal

Allt fler inser vikten av långsiktighet för människa och miljö. I takt med det blir det självklart för företagare att producera och konsumera hållbart. De här sidorna finns till för att hjälpa dig komma igång med en förändring, med guider, fördjupningar och tips.

Läs om hållbarhet hos Almi

Almis verksamhet ger små och medelstora företag möjlighet att växa och utvecklas. Genom att föra en aktiv dialog runt relevanta hållbarhetsfrågor med de företag Almi stödjer med lån, riskkapital eller affärsutveckling, bidrar Almis insatser till fler hållbara företag i Sverige.

Kontakta gärna Monica Kutics Normark som är affärsutvecklare på Energikontor Norr och delprojektledare i projektet Konkurrenskraft 2030 på monicakn@energikontornorr.se


Samverkanspartners

Finansiärer